Loading...
 

Jiang Bo

Jiang Bo ( 江波 ) - Chinese author - b. 1978


English titleChinese titletranslatorpublishedformatpublisherISBN / eISBN / ASIN
Starship: Library ( story in Sinopticon )Yǔzhòu jìntóu de shūdiàn ( 宇宙尽头的书店 )Ni, Xueting Christine( 2015 ) 2021tp/b / e-bookSolaris1781088527 / 9781781088524 & 1786183366 / 9781786183361 / B09CHJ2VFN
The Wings of Earth ( novelette in Clarkesworld 139, Apr., 2018 )Dìqiú de chìbǎng ( 地球的翅膀 )Dudak, Andy( unpublished ) 2018magazine ( tp/b ) / e-magazineWyrm Publishing 1890464988 / 9781890464981, ‎2940161751879, B07DVB6ZGS, 19377843, https://clarkesworldmagazine.com/jiang_04_18/ & https://clarkesworldmagazine.com/audio_04_18d/
Face Changing ( story in Clarkesworld 177, Jun., 2021 ) Dudak, Andy2018magazine ( tp/b ) / e-magazineWyrm Publishing1642360821 / 9781642360820, ‎2940165510199, B098LVKY58, 19377843 & https://clarkesworldmagazine.com/jiang_06_21/


Page last modified on Sunday 02 of January, 2022 18:03:14 GMT-0000