Loading...
 

Regina Kanyu Wang

Regina Kanyu Wang - Chinese author - b. 1990

also writes in English


English titleChinese titletranslatorpublishedformatpublishedISBN / ASIN / eISBN / BN ID / ISSN / url
The Brain Box ( story in Broken Stars )Nǎo xiá ( 脑匣 )Liu, Ken( 2018 ) 2019h/b / e-bookTor Books ( US ) / Head of Zeus ( UK )1250297664 / 9781250297662, 1788548108 / 9781788548106, 1250297672 / 9781250297679, 1788548094 / 9781788548090 & B07D7Y8K5J
Back to Myan ( story in Where the Stars Rise )Chóng fǎn mí ān ( 重返弥安 )Hu, Shaoyan( 2015 ) 2017h/b / tp/b / e-bookLaksa Media1988140048 / 9781988140049, 0993969658 / 9780993969652, 0993969666 / 9780993969669. 2940154299388 & B073VF5H2K
The Gift ( story in Galaxy's Edge, no. 31, March 2018 )Lǐwù ( 礼物 ) 2018tp/b / e-bookArc Manor / Phoenix Pick161242404X / 9781612424040, 1612424058 / 9781612424057, 2940155420002 & B07B3T9BN3
The Tide of Moon City ( story in Sinopticon )Yuè jiàn cháo ( 月见潮 )Ni, Xueting Christine( 2016 ) 2021tp/b / e-bookSolaris1781088527 / 9781781088524 & 1786183366 / 9781786183361 / B09CHJ2VFN
The Language Sheath ( novelette in Clarkesworld 164, May, 2020 )Yǔ mó ( 语膜 )Jin, Emily & author( 2016 ) 2020tp/b / e-magazineWyrm Publishing1642360422 / 9781642360424, 2940164345259, B08B42Y3RR, 19377843, https://clarkesworldmagazine.com/wang_05_20/ & https://clarkesworldmagazine.com/audio_05_20d/
The Winter Garden ( novelette in Clarkesworld 180, Sep., 2021 ) Jin, Emily( 2016 ) 2021tp/b / e-magazineWyrm Publishing1642360929 / 9781642360929, 2940164345259, B09HZ35DVD, 19377843, https://clarkesworldmagazine.com/wang_09_21/ & https://clarkesworldmagazine.com/audio_09_21d/

Page last modified on Wednesday 29 of December, 2021 14:00:07 GMT-0000