Loading...
 

The Air of Mars and Other Stories of Time and Space

The Air of Mars and Other Stories of Time and Space

Book edited and translated by Mirra Ginsburg.

Published: Macmillan U.S.- hardback - 1976
ISBN: 0027361608 / 9780027361605

Contents:
Editor’s Note - Mirra Ginsburg
Temira - novelette by Olga Larionova - ( aka Obvinenie ( Обвинение ) 1971 )
The Brat - short story by Valentina Zhuravleva ( aka Nahalka ( Нахалка ) 1967 )
A Tacan for the Children of Earth - short story by Kir Bulychev ( aka Takan dlya Detej Zemli ( Такан для детей Земли ) 1972 )
We Are Not Alone - short story by Sever Gansovsky ( aka Ne Edinstvennye Suschie ( Не единственные сущие ) 1962 )
Twelve Holidays - short story by Vladlen Bakhnov - ( aka Dvenadtsat' Prazdnikov ( Двенадцать праздников ) 1969 )
The White Pilot - novelette by Mikhail Yemtsev & Yeremey Parnov - ( aka Lotsman Kid ( Лоцман Кид ) 1964 )
A Ticket to Childhood - short story by Victor Kolupayev ( Victor Kolupaev ) - ( aka Bilet v Detstvo ( Билет в детство ) 1969 )
The Garden - short story by Gennady Gor ( aka Sad ( Сад ) 1968 )
The Air of Mars - short story by Dmitri Bilenkin - ( aka Davlenie Zhizni ( Давление жизни ) 1969 )
Notes on the Authors - Misc.

Page last modified on Thursday 10 of September, 2015 09:37:40 GMT-0000